මීගමුව මහ නගර සභාවේ විපක්ෂ නායක රොයිස‍් 17 තෙක් රිමාන්ඩ්